Projectmanagement
   

  Begrippenlijst

  Hieronder vindt u de begrippen die horen bij deze uitgave.

  (pre)fabricagefase

  7-S framework van McKinsey

  80%-20%-regel

  aanlooptijd

  aansprakelijkheid

  aansprakelijkheidsrisico

  accountantsverklaring

  activiteitenoverzicht

  afbouwfase

  afwikkelingsfase

  algoritmisch

  animatie

  animatiewaarde

  arbeidscontractmodel

  artiestencontractmodel

  autorisatie

  balkenschema

  basisconcept

  bedrijfsevenementen

  beheersaspect

  beheersaspecten

  beheerscyclus

  beheersgericht traject

  beslisdocument

  beslissingsmoment

  besluitvormingsprocessen

  besluitvormingstraject

  bestekfase

  bijkomende kosten

  brainstorming

  break-evenpoint

  Breakdown

  Breakdown-methode

  breedteafbakening

  bronnenonderzoek

  budgetbewaking

  budgetbewakingssysteem

  budgethouders

  budgetrapportage

  calamiteitenplan

  capaciteitenplanning

  capaciteitsadministratie

  capaciteitsbron

  capaciteitsdoorberekening

  capaciteitsverantwoording

  cashflows

  centrale richtlijnen

  coördinatiemechanismen

  coderingsschema

  communicatieactieplan

  communicatieboodschap

  communicatiedoelgroepen

  communicatiedoelstelling

  communicatiematrix

  communicatiemiddel

  communicatiemix

  communicatieplan

  communicatieplanning

  communicatiestrategie

  communicatietraject

  compositieproject

  concurrerende offertes

  conferentie-informatie

  conferentiebenadering

  conferentieboek

  conferentieboekhouding

  conferentieontwerp

  conferentieorganisatie

  conferentieprojectleider

  conferentiethema

  conferentievoorzitter

  conferentievormen

  congres

  consumentenevenement

  contributiemarge

  coproductie

  creatieproces

  creatievraag

  cyclisch ontwikkelingsproces

  dagkosten

  deadlines

  deelnemersonderzoek

  deelproducten

  deelprojecten

  definitiefase

  dekkingsplan

  delegatie van bevoegdheden

  deskresearch

  didactische vormen

  discussies

  documentenbeheersysteem

  doelgroepen

  donaties

  doorlooptijd

  draaiboek

  draaiboek afbouw

  draaiboek conferentie

  draaiboek opbouw

  draaiboeken

  editieprojecten

  eindafrekening

  eindevaluatie

  elementenbegroting

  enquêteformulier

  enquête

  entreegelden

  ESH-model

  evaluatieverslag

  evenement

  evenementenkaart

  evenementenmanager

  evenementenorganisator

  evenementenvorm

  exploitatietekort

  externe analyse

  facilitair actieplan

  facilitair plan

  facilitaire eisen

  facilitaire voorzieningen

  faciliteitenbeheersing

  fasemodel

  fasemodellen

  fasering

  fieldresearch

  financiële planning

  financieringsfase

  fondsen

  fondsenboek

  fondsenwerving

  fondsenwervingactieplan

  fondsenwervingplan

  format voor het productieprogramma

  format voor het Projectplan

  format voor het Projectvoorstel

  formats voor beslisdocumenten

  forums

  freelanceovereenkomst

  functionele eisen

  functionele invloed

  functionele trajecten

  functionering

  functioneringsfase

  functioneringsprogramma

  GANTT-chart

  geassembleerd

  gedelegeerd opdrachtgever

  geldbeheersing

  go/no-go-beslissing

  groepsdynamische vormen

  haalbaarheidsfase

  herstelvragen

  heuristische activiteiten

  hiërarchische invloed

  hoofd- en subdoelgroepen

  hoofdkostensoorten

  human capital

  ideële producties

  ideëel project

  ideeënwereld

  ideevorming

  imago

  imagopositionering

  imagoprofilering

  incidentele projecten

  individuele scheppingsproces

  influentials

  informatiearchivering

  informatiebeheersing

  informatiedragers

  informatiestroom

  informatievoorziening

  inhoudelijk positioneren

  inhoudelijke doelstelling

  inhoudelijke eisen en criteria

  inhoudelijke uitgangspunten

  initiatieffase

  initiatiefrapport

  inrichtingsfase

  inrichtingsplan

  interactie

  interne analyse

  investeringsproject

  juridisch plan

  juridische aspecten

  kalenderschaal

  kernkosten

  kladplanning

  KOFTIG

  kostenbegroting

  kostensoorten

  kostensoortnummers

  krachtveldanalyse

  kritieke pad

  kritische succesfactoren

  Kubus van Verhaar

  kwaliteitsbeheersing

  kwaliteitscriteria

  legitimering

  lengteafbakening

  life-project

  line-up

  locatie-eisen

  locatiebeheerder

  locatiekosten

  locatieplan

  maatschappelijk bestaansrecht

  machtscultuur

  manifestatie

  marketing- en communicatietraject

  marketingactieplan

  marketingmix

  marketingplan

  marktonderzoek

  marktoriëntatie

  markttoets

  marktverkenning

  mega events

  megaproject

  merchandising

  mijlpalen

  mindmap

  missie

  modelovereenkomst

  modelovereenkomst van opdracht

  moederorganisatie

  MS-Project

  multiprojectmanagement

  multiprojectmanager

  multiprojectorganisatie

  nazorgprogramma

  netwerkplanning

  non-response boekhouding

  objectgerichte expositie

  omzetbelasting

  onderhoudsvragen

  ondersteunende faciliteiten

  ondersteunende projecten

  onderzoeks-/adviesprojecten

  onderzoeksfase

  onderzoeksmethode

  onderzoeksrapport

  onderzoeksvoorstel

  onderzoeksvragen

  online conferenties

  ontdooiers

  ontwerp, advies en ondersteuning

  ontwerpeisen

  ontwikkelprojecten

  opbrengsten

  opdrachtfase

  opdrachtgever

  opdrachtnemer

  opdrachtprojecten

  operationele eisen

  operationele invloed

  opwarmers

  opzet voor de projectorganisatie

  organisatiebeheersing

  organisatiecentrum

  organisatiecultuur

  organisatiekosten

  organisatieschema

  organisatiestructuur

  organogram

  oriëntatiefase

  overall-tijdsplanning

  overallplanning

  overlegstructuur

  panels

  permanente organisatie

  persontvangsten

  persoonscultuur

  pilot

  pilottesting

  plan van aanpak

  planmatige benadering

  planningsformulieren

  planningshorizon

  planningstechnieken

  planvorming

  planvormings- of ontwerpfase

  plattegronden

  PM-posten

  populatie

  post onvoorzien

  primaire activiteiten

  probleemdefinitie

  probleemstelling

  probleemverkenning

  Product/Markt-Combinatie

  productdisplays

  productgericht of inhoudelijk traject

  productgerichte expositie

  productie-informatie

  productiebedrijf

  productiefase

  productiekosten

  productiemethode

  productieploeg

  productieprogramma

  productlancering

  productoriëntatie

  productpromotie

  profiel van de doelgroep

  profilering

  programma van eisen

  programmamanagement

  programmaprojecten

  programmastructuur

  Project-Start-Up (PSU)

  projectadministratie

  projectafbakening

  projectarchief

  projectcategorie

  projectcoördinator

  Projectcontract

  projecteigenaarschap

  projecteisen en -criteria

  projectenadministratie

  projectenbureau

  projecteninfrastructuur

  projectenportefeuille

  projectenprotocol

  projectentaal

  projectevaluatie

  projectimago

  projectinformatiesysteem

  projectkosten

  projectkostensoorten

  projectlegitimering

  projectleider

  projectmanagementconcept

  projectmarketing

  projectmatige aanpak

  projectmatrixorganisatie

  projectmatrixstructuur

  projectmissie

  projectorganisatie

  projectplan

  projectpositionering

  projectprofielen

  projectprofilering

  projectsubsidies

  Projectvoorstel

  promotie

  promotie, publiciteit en PR

  PSU-bijeenkomst

  public relations

  publieksbeurs

  publieksevenementen

  publieksonderzoek

  publieksservice

  pull-benadering

  push-benadering

  raming van de projectkosten

  rationele aanpak

  rationele denk-/doeproces

  real time and place

  realisatievragen

  rechtspersoon

  regenverzekering

  resultaatvorming

  richtoffertes

  richtprijzen

  risicoanalyse

  rolcultuur

  samenwerkingsafspraken

  samenwerkingsovereenkomst

  scenario's

  schadeclaims

  secundaire activiteiten

  seminar

  serieprojecten

  sfeerschets

  situatieanalyse

  SMART-eisen

  spelvormen

  spin-off

  sponsorcontract

  sponsoring

  SPSS

  stagnatie

  standaardposten

  standlijn

  standopname

  stapelfinanciering

  startdocument

  startsituatie

  startvraag

  steekproef

  story-line

  strategische issues

  structuurschema

  stuurgroep-werkgroepmodel

  subsidiëring

  subsidieaanvragen

  SWOT-analyse

  symposium

  taakcultuur

  taakomschrijving

  taakverdelingsschema

  terugverdientijd

  themagroepen

  themaontwikkeling

  tijdbalk

  tijdbeheersing

  tijdsplanningen

  to/do-lijstje

  transformatie

  typologie van Harrison

  uitstraling

  uitvoeringsbegroting

  uitvoeringsboekhouding

  uitvoeringsfase

  uitvoeringsorganisatie

  uitvoeringsplanningen

  uitvoeringsprogramma

  uitwerkingsfase

  vakbeurs

  VAR-verklaring

  verantwoording achteraf

  verdeelsleutel

  vergunningen

  vermogensbeslag

  vernieuwingsvragen

  verwerkingstabel

  voorbereidingsfase

  voorconferenties

  vooronderzoek

  voortgangsbewaking

  vormgevingsvragen

  vraagoriëntatie

  vraagstelling

  vragen van Kipling

  vrijwilligerscontractmodel

  werkbegroting

  Work Breakdown

  workshop

  zakelijke eisen en criteria

  zakelijke randvoorwaarden

  zelfsturende teams

  zuivere projectstructuur